پایدار سازی تراشه ورودی تونل شماره 3 محور پل سفید به قائمشهر

نوع پروژه

ترابری

طرح بهسازی

پایدار سازی تراشه ورودی تونل شماره 3، کیلومتراژ 580+23، قطعه 2 الف در محور پل سفید به قائمشهر

تکنولوژی مورد استفاده

انکراژ و نیلینگ

محل پروژه

مازندران