اجرای عملیات پایدارسازی دیواره گود بیمارستان امام خمینی تهران

نوع پروژه

خدمات درمانی

طرح بهسازی

اجرای عملیات پایدارسازی دیواره گود به روش انکراژ و نیلینگ (عمق گود 17 متر، سطح کل پایدارسازی 7000 متر مربع و طول حفاری 16000 متر)

تکنولوژی مورد استفاده

انکراژ و نیلینگ

محل پروژه

تهران