اجرای ریزشمع به روش Underpinning  پروژه آبگیر اختر

نوع پروژه

پتروشیمی

طرح بهسازی

اجرای ریز شمع به روش  Underpinning

تکنولوژی مورد استفاده

ریزشمع

محل پروژه

عسلویه