کنترل نشست و افزایش ظرفیت با اجرای ستونجت گروتینگ

نوع پروژه

مجتمع  تجاری

طرح بهسازی

اجرای ستون جت گروتینگ در زیر فونداسیون موجود و انجام عملیات Underpinig جهت کنترل نشست و افزایش ظرفیت

تکنولوژی مورد استفاده

جت گروتینگ

محل پروژه

جزیره قشم