مقاوم سازی فونداسیون ساخته شده یا اجرا حدود 3000 مترستون

نوع پروژه

مجتمع  تجاری

طرح بهسازی

مقاوم سازی فونداسیون ساخته شده با اجرا حدود 2000 متر ستون جت کروتینگ به قطر بیشینه 1متر و طول 5 متر

تکنولوژی مورد استفاده

جت گروتینگ

محل پروژه

تهران

 

نوع پروژه

مجتمع  تجاری

طرح بهسازی

مقاوم سازی فونداسیون ساخته شده با اجرای حدود1000متر ستون جت گروتینگ به قطر بیشینه 1 متر و طول 5 متر

تکنولوژی مورد استفاده

جت گروتینگ

محل پروژه

تهران