طراحی و اجرای طرح پایدار سازی دیواره گود رویال پلازا

نوع پروژه

مجتمع تجاری

طرح بهسازی

طراحی و اجرای طرح پایدار سازی دیواره گود  به عمق 25 متر

تکنولوژی مورد استفاده

انکراژ و نیلینگ

محل پروژه

تهران