تثبیت بستر پروژه پتروشیمی انتخاب قشم DSM

نوع پروژه

پتروشیمی

طرح بهسازی

 تثبیت بستر پروژه پتروشیمی انتخاب قشم جهت افزایش ظرفیت باربری و کنترل نشست با اجرای 20000 متر ستون DSM به قطر 1 و طول 12 متر

تکنولوژی مورد استفاده

DSM

محل پروژه

جزیره قشم